Niemcy Ustawy

WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Od 1 stycznia 2019 r. minimalna płaca wyniesie co najmniej 9,19 EUR brutto za godzinę.
Od 1 stycznia 2020 r. minimalna płaca wyniesie co najmniej 9,35 EUR brutto za godzinę.


2016-11-03 MiLoG – Płaca minimalna w Niemczech

źródło informacji = Wydział Promocji Handlu i Inwestycji – Portal Promocji Eksportu http://trade.gov.pl

Od 1 stycznia 2017 będzie obowiązywała nowa podwyższona stawka płacy minimalnej w Niemczech.

Zgodnie z zapowiedziami rządu w przyszłym roku płaca minimalna w Niemczech wzrośnie. Parlament przyjął propozycję minister pracy Andrei Nahles, zgodnie z którą od 1 stycznia 2017 r. stawka została zwiększona z 8,50 EUR za godzinę do 8,84 EUR. Zgodnie z ustawą wprowadzoną w życie na początku 2015 r. płaca minimalna będzie dalej wzrastała regularnie co dwa lata.

Obecnie stawka obejmuje ok. 4 mln najniżej opłacanych pracowników i zdaniem rządu niemieckiego wbrew obawom przedsiębiorców jej wysokość nie wpłynęła negatywnie na zatrudnienie. Jej zwiększenie w przyszłym roku zostało przygotowane w oparciu o dane Federalnego Urzędu Statystycznego oraz skonsultowane z pracodawcami i związkami zawodowymi. Dla firm niemieckich oznacza to podwyższenie kosztów pracy w 2017 r. o ponad 1 mld EUR, a także nieznacznie cen towarów i usług. Według minister Nahles zwiększenie minimalnego wynagrodzenia o 34 centy za godzinę powinno przyczynić się do wzrostu popytu konsumpcyjnego obywateli.

Nowa wysokość płacy minimalnej została pozytywnie przyjęta przez partie koalicyjne, choć zwracają one uwagę na coraz większe obawy przedsiębiorców dotyczące spadku konkurencyjności niemieckiej gospodarki. Z kolei opozycja uważa obecną podwyżkę wciąż za niewystarczającą wobec wzrostu cen czynszu czy opłat za prąd.

Źródło: Federalne Ministerstwo Pracy/Reuters

Opracowanie JS/WPHI Berlin


2015-03-12 MiLoG – Płaca minimalna w Niemczech

źródło informacji = Wydział Promocji Handlu i Inwestycji – Portal Promocji Eksportu http://trade.gov.pl

Uzupełniająca informacja dla polskich firm usługowych działających na rynku niemieckim nt. formalnych i praktyczno-technicznych aspektów stosowania wymogu płacy minimalnej wg stanu na 12.03.2015 r.

W nawiązaniu do poprzednich informacji WPHI z 11.12.2014 r., 30.12.2014 r. oraz 15 i 30 stycznia 2015 r. dot. płacy minimalnej w Niemczech:

W związku z kolejnymi pytaniami i wątpliwościami przedsiębiorców, WPHI Ambasady RP w Berlinie skierował w ostatnich tygodniach kilka zapytań do Federalnego Min. Pracy, Federalnego Min. Finansów oraz władz celnych nt. niektórych praktycznych
i prawno-technicznych aspektów stosowania regulacji płacy minimalnej (MiLoG)
w Niemczech, istotnych dla polskich podmiotów gospodarczych świadczących aktualnie różnego rodzaju usługi na terenie Niemiec.

Uzyskano następujące wyjaśnienia:

1. W zakresie zaliczania do stawki płacy minimalnej różnych dodatków:

Odpowiedź odsyła do wyjaśnień na stronie niemieckiego cła:

http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Mindestarbeitsbedingungen/Mindestlohn-Mindestlohngesetz/mindestlohn-mindestlohngesetz_node.html;jsessionid=43241DD91326CD52B32CA9843370B506

w części dot. Zulagen und Zuschlägen. Wypłacane diety to kwota należna pracownikowi odbywającemu z polecenia pracodawcy podróż służbową w ramach wykonywanej pracy, na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży i nie są częścią wynagrodzenia. Robocze tłumaczenie fragmentów z ww. linku na j. polski:

Dodatki lub dopłaty wypłacane przez pracodawcę są uznawane za składniki płacy minimalnej, jeżeli ich uwzględnienie nie wpływa na związek pomiędzy usługami świadczonymi przez pracownika, a wynagrodzeniem, które za nie otrzymuje. Oznacza to, że w ramach dodatku lub dopłaty nie może być wynagradzana praca, która jest odmienna od obowiązkowej pracy zwykłej pracownika, co może mieć miejsce w przypadku nadgodzin lub wykonywania pracy w trudnych warunkach. Przykłady zaliczanych dodatków i dopłat: dodatki i dopłaty, które stanowią wynagrodzenie za regularną i stałą pracę ustaloną w umowie (np. dodatek budowlany dla wszystkich pracowników zatrudnionych na placu budowy); dodatki, które są identyfikowane w umowie o pracę pracownika delegowanego z zagranicy jako różnica pomiędzy wynagrodzeniem minimalnym w jego państwie pochodzenia i w państwie przyjmującym, czyli w Niemczech. Podobnie dodatki, które są wypłacane jako uzupełnienie określonych modeli wynagrodzenia, jak np. model pracy na akord, aby w rezultacie osiągnąć co najmniej 8,50 euro za godzinę, aby pracownik nie musiał wykonywać pracy wykraczającej poza „normalne świadczenie”. Płatności jednorazowe (np. na Boże Narodzenie/ dodatek urlopowy): mogą one być uznawane wyłącznie w okresie wymagalności (§ 2 ust. 1 zdanie 1 nr 2 MiLoG), w którym są one (ewentualnie częściowo) płatne i tylko z dalszym zastrzeżeniem, że pracownik faktycznie i nieodwołalnie otrzymał wypłatę. Dodatki, które nie mają wypływu na stosunek pomiędzy pracą a wynagrodzeniem, jak np. premia lojalnościowa, dodatki na dzieci. Przykłady dodatków i dopłat, które nie są uwzględniane w ramach MiLoG: dodatki i dopłaty, których wypłata wymaga:

więcej pracy w jednostce czasu (premia akordowa), ponadprzeciętnych jakościowo wyników pracy (premia jakościowa), pracy w określonym czasie (np. praca w godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta lub praca w nocy), pracy w trudnych lub niebezpiecznych warunkach (np. dodatek z tytułu brudzącej pracy, dodatek za pracę niebezpieczną), wszystkie inne dodatki, które kompensują usługi dodatkowe, które nie zostały zawarte w umowie, składki do pracowniczych programów emerytalnych i inne płatności na poczet pracowniczych systemów oszczędnościowych. Zwrot poniesionych kosztów: dotyczy to w szczególności zwrotu rzeczywistych kosztów poniesionych przez pracownika w ramach stosunku pracy, spowodowane instrukcjami pracodawcy (np. wyjazdy do klienta).
Bez znaczenia jest – podobnie jak w innych przypadkach – nazwa dodatku. W związku z powyższym (co często przewiduje prawo innych krajów), dodatki z tytułu oddelegowania, pod warunkiem, że służą one jako zwrot faktycznie poniesionych przez pracownika kosztów oddelegowania (np. zakwaterowanie, wyżywienie, koszty podróży). Jeżeli pracodawca wypłaca pracownikowi całkowitą kwotę, w której zawarte są kwoty, za które pracownik ma sobie sam zapewnić zakwaterowanie i/lub wyżywienie, od kwoty całkowitej należy odliczyć najniższy poziom świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie, zgodnie z Rozporządzeniem o składkach na ubezpieczenie społeczne i uwzględnić tylko kwotę pozostałą po odliczeniu. Jeżeli pracodawca dodatkowo przyznaje do wynagrodzenia dodatki pozafinansowe, jak na przykład zakwaterowanie i/lub wyżywienie, ich wartość pieniężna nie jest uważana za składnik wynagrodzenia. Jeżeli pracodawca wypłaca wynagrodzenie po odliczeniu świadczeń po stronie pracodawcy (np. zakwaterowanie, wyżywienie, należy wyłącznie tę faktycznie wypłaconą kwotę uznać za wynagrodzenie minimalne.

2. W zakresie interpretacji co jest, a co nie jest tranzytem:

Dużą część przewozów tranzytowych przez Niemcy stanowią transporty towarów, głównie w kontenerach do/z krajów trzecich. Towary te transportowane są drogą morską przez porty niemieckie, do których dowożone/odwożone są transportem samochodowym do i z Polski, wraz z przeładunkiem towaru z samochodu na statek lub ze statku na samochód. W odpowiedzi stwierdza się, że opisany tranzyt łączy się z wyładunkiem/załadunkiem w niemieckim porcie, dlatego nie podlega obecnie obowiązującemu wyłączeniu/zawieszeniu dla przewozów tranzytowych w zakresie ustawowej płacy minimalnej. Inaczej mówiąc transport taki jest traktowany jak przejazd do i z punktu docelowego w Niemczech, a nie jako tranzyt via Niemcy do i z np. krajów trzecich. Jedynie przerwy na tankowanie i ustawowe przerwy na odpoczynek kierowcy nie przerywają podróży tranzytowej.

3. Jakie dokumenty powinien posiadać kierowca jadący do lub przez Niemcy?

Praktycznie jedynym dokumentem, którym powinien się legitymować kierowca to dokument tożsamości (zgodnie z par. 2a ustawy o zwalczaniu nielegalnego zatrudnienia). Wbrew wcześniejszym informacjom nie ma wymogu posiadania przez kierowcę kopii umowy o pracę czy kopii wysłanego formularza informacyjnego 037 mobil.

4. Dostawa do Niemiec towaru pojazdem należącym do producenta/eksportera:

Strona niemiecka sprostowała swe wcześniejsze informacje dot. obowiązków informacyjnych dla kierowców wykonujących przewozy do Niemiec transportem własnym eksportera (w zakresie tym nasza informacja z 30.01.2015 r. również podlega niniejszemu sprostowaniu). Obecna korzystniejsza interpretacja odnosi się do głównego celu przedsiębiorstwa, a nie %-owego udziału w nim usługi transportowej, tzn. producent/eksporter ze swoim własnym transportem nie jest objęty obowiązkami informacyjnymi tak jak firma przewozowa. W przypadku prowadzenia działalności mieszanej (produkcyjnej i zarobkowych usług transportu) decydujący jest główny cel działalności gospodarczej: produkcyjny czy transportowy.

5. Przechowywania dokumentacji w przypadku branży wystawienniczej:

Zagraniczne firmy realizujące na terenie Niemiec zabudowę i demontaż stoisk na targach i wystawach przed przystąpieniem do prac, powinny dokonać zgłoszenia pracowników na formularzu 033035; w kwestii przechowywania dokumentów uzyskano wyjaśnienie, że kosztowny i uciążliwy obowiązek przechowywania na terenie Niemiec dokumentacji pracowniczej osób pracujących przy ww. zabudowie, oznacza przede wszystkim fizyczne posiadanie tych dokumentów, w tym kopii wysłanego zgłoszenia w trakcie tych prac i tylko na okres tych prac na terenie Niemiec. Po zakończeniu prac ww. dokumentację pracowniczą wraz z dowodami wypłat można przechowywać u polskiego pracodawcy (a nie na terenie Niemiec), ale przez okres maks. 2 lat, z koniecznością w przypadku kwalifikacji firmy do kontroli udostępnienia tej dokumentacji organom sprawdzającym po przetłumaczeniu na j. niemiecki. Zapisy czasu pracy potwierdzone przez pracownika należy sporządzać codziennie np. w formie tabeli jak w załączeniu (tzw. Stundenzettel).

6. Stworzenie innych możliwości np. poprzez pocztę elektroniczną lub on-line wysyłania formularzy zgłaszania pracowników świadczących usługi:

Strona niemiecka informuje, że mimo zapowiedzi nie jest ze względów technicznych gotowa do wprowadzenia w najbliższym czasie innych form dokonywania zgłoszeń niż faksem. Niemiecki urząd celny, do którego faksem wysyłane są zgłoszenia, nie odsyła potwierdzenia otrzymania formularza. Potrzeba więc posiadać wydruk raportu wysłanego faksem zgłoszenia z potwierdzeniem: wysłane lub status ok.

7. Przewozy prywatne a zarobkowe:

Przewozy środkami transportu należącymi do osób fizycznych lub podmiotów publicznych nie podlegają regulacjom zgłoszeniowym MiloG, o ile nie prowadzą zarobkowej działalności transportowej jak np. przejazd na wycieczkę do Niemiec autobusem szkoły. Jednak w przypadku wynajęcia przez szkołę autokaru od firmy przewozowej wyłączenie takie już nie obowiązuje.

8. Lista pytań i odpowiedzi

W załączeniu lista pytań i odpowiedzi (w j. niemieckim) Fed. Ministerstwa Pracy na najczęściej zadawane pytania dot. MiLoG. Podobny dokument ma pojawić się wkrótce na stronie Zoll.de, jako lista wyjaśnień/odpowiedzi (w kilku językach) na najczęściej stawiane przez zagraniczne podmioty pytania dot. stosowania MiLoG. Aktualna inf. w j. ang.: http://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/work_node.html

Opracował: Jan Masalski – Radca WPHI Berlin, 12.03.2015 r.

Uwaga: Niniejsza informacja nie jest źródłem prawa i nie zastępuje regulacji prawnych. Ww. treści przy całej staranności autora nie stanowią wiążącej opinii prawnej i są informacją, a nie doradztwem prawnym. Autor nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone informacje. Dla uzyskania wiążącej porady prawnej właściwe są kancelarie prawne.


2015-01-15 MiLoG – Płaca minimalna w Niemczech

źródło informacji = Wydział Promocji Handlu i Inwestycji – Portal Promocji Eksportu http://trade.gov.pl

Uzupełniająca informacja dotycząca niektórych aspektów wymogu stosowania niemieckiej stawki płacy minimalnej w przewozach ładunków i osób przez terytorium Niemiec

Uzupełniająca informacja dotycząca niektórych aspektów wymogu stosowania niemieckiej stawki płacy minimalnej w przewozach ładunków i osób przez terytorium Niemiec

W związku z licznymi pytaniami dot. praktycznych aspektów i zasadności stosowania niemieckiego wynagrodzenia minimalnego przez polskie firmy transportowe w trakcie przewozu przez terytorium Niemiec, WPHI Ambasady RP w Berlinie przeprowadził 15.01.2015 r. kolejne rozmowy wyjaśniające te kwestie z Federalnym Ministerstwem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Federalnym Ministerstwem Finansów. W trakcie rozmów uzyskano następujące wyjaśnienia:

  1. Mimo naszych argumentów, podtrzymane zostało stanowisko dotyczące stosowania zasady terytorialności dla płacy minimalnej jako wynagrodzenia za każdy rodzaj świadczonej na terytorium Niemiec pracy, niezależnie od formuły (praca stała, oddelegowanie, użyczenie pracownika, podróż służbowa);
  2. Wymóg ten nie odnosi się do świadczenia usługi transportowej przez jednoosobowe firmy własnym środkiem transportu. Strona niemiecka zaznacza jednak, że w związku ze stwierdzonymi już wcześniej licznymi przypadkami tzw. fikcyjnego samo zatrudnienia jako formy obejścia niemieckich przepisów prawa pracy, przewoźnicy tacy będą również podlegać kontroli sprawdzającej faktyczny stan prawny;
  3. W przypadkach przewozu (nawet tranzytem) towaru własnymi środkami transportu producenta (eksportera) obowiązuje wymóg niemieckiej płacy minimalnej za czas pracy wykonanej na terenie Niemiec. Podobnie traktowany jest przejazd samochodu zastępczego w przypadku awarii.
  4. Strona niemiecka potwierdza, ze nie ma formalnego wymogu posiadania przez kierowcę przy sobie w trakcie jazdy przez terytorium Niemiec np. kopii zgłoszenia pracodawcy o stosowaniu wobec niego płacy minimalnej (formularz 037 mobil wypełniany na okres do 6 miesięcy planowanego świadczenia pracy/przewozu na terenie Niemiec). Kierowca jednak może być poproszony w trakcie kontroli przez służby celne o inny dokument (np. kopia umowy o pracę, zlecenia itd.) potwierdzający stosowanie przez pracodawcę rozliczenia czasu pracy na terytorium Niemiec w wysokości 8,50 EUR brutto za godzinę;
  5. W przypadku kontroli pracodawcy, jest on zobowiązany do dostarczenie do właściwej jednostki kontrolnej w Niemczech, dokumentacji danego kierowcy przetłumaczonej na j. niemiecki (nie ma wymogu tłumacza przysięgłego). Wymagane będą 4 podstawowe dokumenty: umowa lub podobna (np. zlecenia) o pracę, dowody rozliczenia czasu pracy na terenie Niemiec, dowód rozliczenia zgodnego z płacą minimalną oraz dowód wypłaty/przelewu tego wynagrodzenia dla kierowcy.
  6. Rozliczenie i wypłata musi nastąpić najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym była świadczona praca. Oznacza to, że najwcześniejszym terminem, w którym firma w przypadku kontroli poproszona będzie o przesłanie ww. dokumentacji, jest początek marca 2015 r.

Opracował: Jan Masalski, Radca WPHI Berlin, 15.01.2015 r.