POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES STRONY INTERNETOWEJ BARLEX.PL

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejsza polityka prywatności (dalej również: „Polityka”) strony internetowej barlex.pl (dalej również: „Strona Internetowa”) ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla użytkowników Strony Internetowej.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej jest Tacho Barlex 2 Anatol Koszewicz, ul. Karpińskiego 7A, 51-144 Wrocław, adres poczty elektronicznej: info@barlex.pl, numer telefonu kontaktowego: 71 325-24-26 (dalej również: „Administrator”).
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm., dalej również: „Ustawa o ochronie danych osobowych”). Dane osobowe stanowią dane, o których mowa w art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych (dalej również: „Dane Osobowe”).
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Każdy, kto podał swoje Dane Osobowe za pośrednictwem Strony Internetowej, ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną  na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki, poprzez kontakt telefoniczny na numer telefonu tam wskazany, a także poprzez formularz kontaktowy.
 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Celem zbierania Danych Osobowych użytkowników przez Administratora jest:

 1. Kontakt mailowy z użytkownikiem – Administrator umożliwia użytkownikom kontakt mailowy za pośrednictwem formularza, który przekazuje podane przez użytkownika Dane Osobowe Administratorowi; przekazane Dane Osobowe przetwarzane są jedynie w celu odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy;
 2. Kontakt telefoniczny z użytkownikiem – Administrator umożliwia użytkownikom pozostawienie w celach kontaktowych swojego numeru telefonu za pośrednictwem formularza, który przekazuje podane przez użytkownika Dane Osobowe Administratorowi; przekazane Dane Osobowe przetwarzane są jedynie w celu kontaktu z użytkownikiem, i po jednorazowym skutecznym kontakcie telefonicznym z użytkownikiem są usuwane.
 3. W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.
 4. Administrator przetwarza następujące Dane Osobowe użytkowników korzystających ze Strony Internetowej: IP, imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Rzeczywisty zakres zależny jest od tego, jakie Dane Osobowe użytkownik przekazał Administratorowi, przy czym numery IP są gromadzone automatycznie.
 5. Podanie Danych Osobowych przez użytkownika w ramach dostępnego na stronie formularza kontaktowego jest dobrowolne, jednakże konieczne do skorzystania z tej funkcjonalności.
 6. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii Danych Osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Dane Osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • PLIKI COOKIES
 1. Na Stronie Internetowej może być wykorzystywana technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies), w celu zapewnienia użytkownikowi maksymalnego komfortu podczas korzystania ze Strony Internetowej, oraz w celach statystycznych. Podczas wizyty użytkownika na Stronie Internetowej mogą być automatycznie zbierane takie dane, jak nazwa domeny strony internetowej, z której użytkownik został odesłany do Strony Internetowej, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP, inne informacje transmitowane protokołem http. Dodatkowo Administrator może przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia, za pomocą którego następuje dostęp do Strony Internetowej.
 2. Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku komputera). Przechowuje się w nich informacje, których Strona Internetowa może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niej przez użytkownika i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Strony Internetowej, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej, nie zbierając przy tym co do zasady żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkownika, chociaż informacje te mogą mieć niekiedy charakter Danych Osobowych, to jest danych umożliwiających przypisanie pewnych zachowań konkretnemu użytkownikowi.
 3. Pliki cookies wykorzystywane na Stronie Internetowej służą przede wszystkim zwiększeniu jej użyteczności.
 4. Pliki cookies wykorzystywane na Stronie Internetowej nie są szkodliwe ani dla użytkownika ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez użytkownika, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Na Stronie Internetowej używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.
 5. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików cookies przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Strony Internetowej (i innych witryn internetowych). Sposób zmiany ustawień różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej.
 6. Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.
 7. Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu może uniemożliwić lub istotnie utrudnić prawidłowe korzystanie ze Strony Internetowej.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca do tego, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko Strony Internetowej.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki – może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:
  • zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub użytkownika;
  • rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.
 3. Administrator każdorazowo umieści w ramach Strony Internetowej informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.
 4. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez użytkownika zgodami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez nas zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez użytkownika zgody lub przepisy prawa. Niniejszy dokument ma charakter ogólny, wyłącznie informacyjny (nie jest umową ani regulaminem).
 5. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia [_02.08.2019__].